Naczelna Rada Kościoła

PREZYDIUM NRK

 • PREZBITER NACZELNY Biskup Marek Kamiński, 
 • ZASTĘPCA PREZBITERA NACZELNEGO Piotr Nowak
 • CZŁONEK PREZYDIUM NRK  Tomasz Ropiejko
 • CZŁONEK PREZYDIUM NRK Arkadiusz Kuczyński, 
 • CZŁONEK PREZYDIUM NRK Marek Tomczyński
 • CZŁONEK PREZYDIUM NRK Leszek Mocha,

PREZBITERZY OKRĘGOWI

 • PREZBITER OKRĘGU CENTRALNEGO Piotr Karaś
 • PREZBITER OKRĘGU POŁUDNIOWEGO Edward Lorek
 • PREZBITER OKRĘGU ZACHODNIEGO Piotr Cieślar,
 • PREZBITER OKRĘGU ZACHODNIO-WIELKOPOLSKIEGO Stanisław Cieślar,
 • PREZBITER OKRĘGU POMORSKIEGO Józef Wziątek
 • PREZBITER OKRĘGU PÓŁNOCNEGO Wojciech Trybek, – nasz okręg.
 • PREZBITER OKRĘGU WSCHODNIEGO Władysław Wigłasz,

Naczelna Rada Kościoła jest władzą zwierzchnią Kościoła w okresie międzysynodalnym.
Zakres działania i kompetencji NRK obejmuje:

 • określanie doktryn kościelnych i zasad wiary na wniosek Komisji Doktrynalnej Kościoła,
 • nadzorowanie funkcjonowania Kościoła w oparciu o zasady wiary, prawo wewnętrzne i ustawę,
 • tworzenie, znoszenie, przekształcanie oraz ustalanie zakresu działania ogólnokościelnych jednostek organizacyjnych i czuwanie nad ich działalnością,
 • powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie zakresu kompetencji organów prawnych ogólnokościelnych jednostek organizacyjnych,
 • strzeżenie powagi oraz praw i interesów Kościoła,
 • koordynowanie pracy okręgów, zborów i kościelnych jednostek organizacyjnych,
 • tworzenie i czuwanie nad działalnością zborów oraz ich znoszenie,
 • powoływanie i odwoływanie duchownych i diakonis,
 • powoływanie i odwoływanie ze stanowisk kościelnych,
 • przyjmowanie sprawozdań i rozpatrywanie wniosków prezbiterów okręgowych,
 • ustalanie zakresu działalności i kompetencji Prezydium NRK,
 • w wypadkach losowych powoływanie członków Prezydium NRK w okresie międzysynodalnym,
 • ustalanie kierunków rozwoju Kościoła,
 • zarządzanie i decydowanie w sprawach majątku stanowiącego własność Kościoła jako całości,
 • opiniowanie zborowych wniosków w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
 • rozpatrywanie odwołań zborów,
 • zwoływanie Synodu,
 • podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych duchownych i diakonis pełniących funkcje kierownicze w jednostkach ogólnokościelnych,
 • sprawowanie nadzoru nad organizacjami zielonoświątkowymi i fundacjami.
 • wnioskowanie o odwołanie Prezbitera Naczelnego w okresie międzysynodalnym. W tym przypadku Zastępca Prezbitera Naczelnego wykonując uchwałę NRK zwołuje Synod Nadzwyczajny w celu rozpatrzenia tej sprawy, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy.

Posiedzenia NRK zwoływane są w miarę potrzeb, jednak przynajmniej raz w półroczu. Uchwały NRK podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.